top of page

박사과정

  - 김윤지 (KIOST)

  - 석민우

    :미래해양과학기술인상-최우수상

    :코넬대 해외연수(2024-2025)

  - 김예원

석사과정

  - 임지수

  - 신승희

  - 김민수

  - 김찬호

  

 

오정리질리언스센터 협력 연구교원

  - 고영호 박사 (해양과학): 세종펠로우십

  - 박선민 박사 (대기과학)

  - 윤재승 박사 (대기과학)

 

졸업생

  - 모아라(박사)

    : 전재규 젊은과학자상-우수상

    : 미래해양과학기술인상-우수상

    : 현) 극지연구소 연수연구원

  - 박승희(석사) 

    : 현) 한국화학융합시험연구원

           선임연구원

  - 박정은(석사) 

  - 이선은(석사)

   : 현) 한국해양과학기술원

           연구원

​수료생

  - 김다영(석사)

bottom of page