top of page

박사과정

  - 김윤지 (KIOST)

  - 석민우

  - 김예원

석사과정

  - 임지수

  - 김민종 (KOPRI, 휴학)

  - 신승희

연구원

  -최승희 

  -강주희

  

 

오정리질리언스센터 협력 연구교원

  - 고영호 박사 (해양과학)

  - 박선민 박사 (대기과학)

 

BK 연구단 협력 연구교원

  - 윤재승 박사 (대기과학)

 

졸업생

  - 모아라(박사)

  - 박승희(석사)

  - 박정은(석사)

  - 이선은(석사)

​수료생

  - 김다영(석사)

bottom of page